• Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật n ăm 2023

  Ngày 06/02/2024, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành đã ký Quyết định số 407/QĐ-UBND công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. Theo đó, công nhận 25/25 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thạch Thành đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Cụ thể như sau:

 • Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

  Ngày 03/02/2023, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành đã ban hành Quyết định số 96/QĐ-UBND về việc công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. Theo đó, Công nhận 23 xã, thị trấn/25 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Nội dung cụ thể như sau:

 • Quy định mới về đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

  Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, việc đánh giá về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật sẽ được thực hiện theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của thủ tưởng Chính phủ và Quyết định này sẽ thay thế Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

 • 10 lưu ý với cán bộ, công chức, viên chức khi sử dụng mạng xã hội

  Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội kèm theo Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17-6-2021. Trong đó, tại Điều 4 và Điều 5 quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức khi sử dụng mạng xã hội. Dưới đây là 10 lưu ý dành cho cán bộ, công chức, viên chức khi sử dụng mạng xã hội.

 • Hỏi – đáp về bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

  Để phục vụ các tổ chức phụ trách bầu cử, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện những nội dung của pháp luật về bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND, Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức biên soạn cuốn sách “Hỏi – Đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”

 • Một số quy định của pháp luật mà cử tri cần biết về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

  Hiến pháp năm 2013 có quy định Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước. Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

 • Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

  Ngày 25/01/2021, UBND huyện Thạch Thành đã ban hành Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đối với 17 đơn vị. Chi tiết như sau:

1 
°