Quyết định về việc ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của huyện Thạch Thành

Xem chi tiết tại đây