Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật n ăm 2023

Ngày 06/02/2024, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành đã ký Quyết định số 407/QĐ-UBND công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. Theo đó, công nhận 25/25 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thạch Thành đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Cụ thể như sau: