Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

THẠCH THÀNH QUA 15 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TW5, KHOÁ VIII

Đăng ngày 09 - 04 - 2013
100%

Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương, sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện, qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (NQTW5)- khóa VIII, về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”, diện mạo văn hóa – xã hội huyện Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa thông tin, truyền thông, du lịch và gia đình phòng Văn hóa & Thông tin huyện đã tổ chức triển khai hướng dẫn UBND các xã, thị trấn và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện phong trào VHVN; luyện tập TDTT quần chúng; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH); xây dựng gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa... Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Trung tâm VH-TT huyện, các thiết chế văn hóa thông tin cơ sở, các cơ sở hoạt động Văn hóa và dịch vụ văn hóa thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn; Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch đối với cơ sở. Với việc nâng cao vai trò quản lý nhà nước trên lĩnh vực VH-TT, sự nghiệp VH-TT trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

         Hoạt động VHVN-TDTT quần chúng có bước chuyển biến mạnh mẽ cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Hàng năm từ huyện đến các thôn bản đã tổ chức nhiều buổi diễn văn nghệ quần chúng nhân các sự kiện chính trị và các dịp kỷ niệm, ngày khai trương và đón nhận danh hiệu văn hóa...đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu thụ hưởng văn hóa tinh thần của nhân dân các dân tộc trên địa bàn; phong trào TDTT thu hút đông đảo quần chúng tham gia luyện tập từ đó đã nâng số người tập TDTT thường xuyên lên 28.500 người bằng 21% dân số; số gia đình thể thao của toàn huyện là 6.500 hộ bằng 21% số hộ của toàn huyện . Duy trì và tổ chức thành công các giải TDTT truyền thống của huyện như: Giải bóng chuyền Ngọc Trạo, Giải bóng chuyền học sinh Trung học cơ sở, giải cầu lông trong công nhân viên chức và lao động.... Tính đến nay, toàn huyện có 28/28 xã thị trấn, 7 cơ quan có đội bóng chuyền hoạt động thường xuyên, nhiều xã đã tổ chức đội bóng chuyền nữ như: Thạch Sơn, Thạch Tân, Thành Tân, Thành Long… có 75 CLB TDTT ở các cơ quan, trường học và ở các địa bàn khu dân cư, nhiều CLB hoạt động có hiệu quả như: CLB Thể thao đa môn của Thị trấn Vân du, CLB cầu lông của xã Thành Minh, Thạch tân, CLB cầu lông Hạt Kiểm lâm, CLB Thể thao cơ quan Huyện ủy, cơ quan UBND huyện thường xuyên hoạt động có hiệu quả, Hàng năm, huyện đã tổ chức gần 100 giải thi đấu thể thao từ huyện đến cơ sở; tham gia thi đấu giải tỉnh 5 giải đạt kết quả. Đội Video lưu động của Sở VHTTDL thường xuyên bám địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa tổ chức chiếu phim và tuyên truyền kịp thời cac chủ trương, đường lối của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. Có được những kết quả đó là nhờ những năm qua các cấp Ủy Đảng, chính quyền huyện đã rất quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu vui chơi, sinh hoạt văn hóa, tập luyện thể dục thể thao trong nhân dân. Bên cạnh các hoạt động VH-TT quần chúng, công tác bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn huyện được quan tâm  như tổ chức lễ hội truyền thống, vui chơi giải trí vào các dịp khai trương, đón nhận danh hiệu VH của các địa phương và ngày hội đại đoàn kết toàn dân 18/11 hàng năm.
           Phong trào TDĐKXDĐSVH từng bước được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, gắn kết với thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới, phát huy vai trò là phong trào thi đua yêu nước rộng lớn, tác động tích cực đến việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn. Các mô hình CLB phòng chống bạo lực gia đình và xây dựng gia đình văn hóa trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước đang được nhân rộng với hình thức sinh hoạt ngày càng phong phú. Không những thế, các CLB người cao tuổi với phương châm sống “Vui, sôngs khỏe, sống có ích”, “Tuổi cao trí càng cao” ngày càng phát huy vai trò của mình trong cộng đồng dân cư, làm gương cho con cháu noi theo, điển hình như  CLB người cao tuổi Thị trấn Vân du, xã Thành Thọ, xã Thành Hưng… Tính đến nay, toàn huyện 73,5% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; có 138 làng đã được công nhận danh hiệu LVH bằng 69% số làng khai trương. Sự lan tỏa sâu rộng của phong trào đã tạo động lực tích cực trong quá trình phát triển kinh tế xã hội hạn chế các tai tệ nạn xã hội, đời sống văn hóa tinh thần được nâng lên rõ rệt; nhân dân đoàn kết, hỗ trợ, giúp nhau phát triển kinh tế, quyết tâm duy trì và phát huy những mặt tích cực, văn minh tiến bộ trong việc cưới, tang, lễ hội; đồng thời xóa bỏ dần các hủ tục lạc hậu, giữ gìn, phát huy giá trị bản sắc văn hoá tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam.

         Với việc đẩy mạnh tiến trình xã hội hoá phong trào TDTT đa số các tổ chức công đoàn cơ sở và 100% các xã, thị trấn có điểm tập luyện vui chơi thể thao đã thu hút được nhiều người tham gia tập luyện các môn thể thao ưa thích tạo tiền đề cho việc thực hiện phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2015 và những năm tiếp theo đạt kết quả cao hơn trước mắt là tổ chức thành công Đại hội TDTT các cấp lần thứ VII năm 2013, 2014.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng của Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện trong thời gian tới Huyện Thạch Thành tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện một số giải pháp là:

Một là: Tổ chức triển khai quán triệt Chỉ thị số: 25-CT/HU ngày 14/12/2012 của Ban Thường vụ Huyện ủy Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đẩy mạnh Phong trào TDĐKXDĐSVH huyện Thạch Thành giai đoạn 2012 – 2015, định hướng đến năm 2020. Cần Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; mỗi ngành, mỗi đoàn thể đều đưa tiêu chí xây dựng đơn vị VH vào tiêu chí đánh giá thi đua và đánh giá cán bộ để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong lĩnh vực này gắn với việc triển khai xây dựng nông thôn mới.

Hai là: Thực hiện nghiêm túc các giải pháp của UBND huyện về một số giải pháp nâng cao chất lượng LVH trước mắt mỗi xã chọn 01 làng để xây dựng làng văn hóa điểm trong phong trào xây dựng Làng VH quan tâm đến tất cả các tiêu chí nhưng cơ bản bắt đầu từ việc Xây dựng GĐVH - Bởi gia đình là tế bào của xã hội gia đình tốt thì xã hội sẽ tốt; nhiều gia đình VH thì sẽ có LVH tốt... Hàng năm UBMTTQ cơ quan thường trực của BCĐ cấp xã phải tổ chức cho các hộ ở khu dân cư học tập 3 tiêu chuẩn GĐVH tại các khu dân cư đồng thời tổ chức đăng ký, bình xét và biểu dương, đề nghị UBND xã, thị trấn cấp giấy chứng nhận và công bố biểu dương vào ngày hội đại đoàn kết dân tộc 18/11 hàng năm; những gia đình đạt danh hiệu 03 năm liên tục được UBND xã cấp giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng để động viên và được ghi vào sổ vàng “Gia đình văn hóa” của xã, thị trấn.

Ba là: Tập trung chỉ đạo thực hiện NSVM trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo tinh thần chỉ đạo của Bộ chính trị và Thủ tướng chính phủ, Quy định số 875-QĐ/TU ngày 12/3/2013 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa quy định về một số vấn đề về quản lý cán bộ đảng viên, Chỉ thị số: 02/CT-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2012 của Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành về tiếp tục thực hiện NSVM trong việc Cưới, việc tang và lễ hội tạo ra sự chuyển biến rõ nét trong lĩnh vực này, riêng đối với Thị trấn Kim tân sẽ tuyên truyền vận động nhân dân tổ chức tại Nhà thi đấu Huyện và tại các Nhà Văn hóa của khu phố, thời gian chỉ 01 ngày như Nghị quyết hội nghị BCH đảng bộ huyện đã thông qua; phấn đấu bỏ hẳn nhảy nhắt và bật đèn les trong các đám cưới.

Bốn là: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đề án nâng cao chất lượng khai trương và công nhận các danh hiệu văn hóa mà UBND huyện đã ban hành; Tổ chức kiểm tra chất lượng tại các đơn vị văn hóa hàng năm đồng thời kiện toàn Ban chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện, xã, Chỉ đạo rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của Ban chỉ đạo, phân công đơn vị chỉ đạo cho các thành viên BCĐ.

Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các sai phạm trong các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa và du lịch tạo điều kiện tốt cho các hoạt động văn nghệ thể dục thể thao quần chúng phát triển.

 


<

Tin mới nhất

Thông báo danh sách, thời gian, địa điểm hoàn thiện hồ sơ đối với các thí sinh trúng tuyển vào cơ...(03/04/2020 9:30 CH)

Chị thị 19 Về việc tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và Ứng dụng...(03/04/2020 9:12 CH)

Chủ tịch UBND huyện Phạm Đình Minh kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại xã Thành Long(03/04/2020 9:07 CH)

Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành về việc thực hiện cách ly toàn huyện không để dịch...(01/04/2020 8:30 CH)

[THÔNG BÁO] Về việc tạm dừng tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện Thạch...(01/04/2020 8:18 CH)

Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành(22/03/2020 9:20 CH)

Công điện 14 Tăng cường công tac phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện(18/03/2020 3:30 CH)

Huyện Thạch Thành chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025(06/03/2020 3:28 CH)

Huyện Thạch Thành nỗ lực hoàn thành các mục tiêu trong năm cuối nhiệm kỳ(02/03/2020 3:21 CH)

Huyện Thạch Thành: Tiễn đưa 222 thanh niên lên đường thực hiện NVQS năm 2020(12/02/2020 3:07 CH)

Các đồng chí lãnh đạo thăm tặng quà Tết các gia đình chính sách, người có công, người cao tuổi...(20/01/2020 2:21 CH)

Huyện uỷ Thạch Thành tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020(15/01/2020 2:04 CH)

°