Thông báo danh sách và kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển và triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn trong kỳ xét tuyển giáo viên mầm non và giáo viên tiểu học năm 2019

Xem chi tiết tại đây