Cung cấp file âm thanh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học

Thực hiện Công văn số 480/UBND-VHTT ngày 12/03/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành về việc cung cấp file âm thanh tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học. Các cơ quan, đơn vị tải file âm thanh tuyên truyền tại đây