Ban chỉ đạo 35 huyện Thạch Thành: Tổ chức hội nghị giao ban quý I, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II

Nhằm tằng cường tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch. Ngày 13/4 Ban chỉ đạo 35 huyện Thạch Thành đã tổ chức hội nghị giao ban công tác quý 1,triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Quách Thị Tươi, UVBTV, Trưởng ban tuyên giáo – Giám đốc trung tâm chính trị huyện, Phó ban Chỉ đạo 35 huyện Thaachj Thành. Tham dự có các thành viên ban chỉ đạo 35 cấp huyện, cộng tác viên dư luận xã hội, các đồng chí bí thư Đảng bộ xã, thị trấn.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đại diện các ngành, các lĩnh vực đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch thông qua nền tảng Internét, mạng xã hội như FB, za lo… kết quả công tác phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các luận điệu tuyên truyền, xuyên tác lịch sử, chống phá thành quả cách mạng của nhân dân ta, nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị; kết quả hoạt động của các thành viên Ban chỉ đạo 35 cấp huyện trong quý I và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2021.

Phát biểu kêt luận tại hội nghị, đồng chí Quách Thị Tươi, UVBTV, Trưởng ban tuyên giáo – Giám đốc trung tâm chính trị Phó ban Chỉ đạo 35 huyện nhấn mạnh; Tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong kết hoạch hoạt động ban chỉ đạo 35 huyện về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Huy động toàn bộ lực lượng, tập trung cao độ, phối hợp các cơ quan, ban, ngành chức năng làm tốt công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng chống thông tin xấu độc trên mạng xã hội và internet, đặt biệt trong dịp diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nâng cao chất lượng, đổi mới các hoạt động ban chỉ đạo 35, tổ cộng tác viên đấu tranh chống các thông tin xấu độc trên không gian mạng. Kịp thời xử lý các sự việc phát sinh trên địa bàn, góp phần giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh./.

  T/h: Ngọc Thắng