Công điện khẩn số 23: Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thạch Thành

Ngày 01/5/2021, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành đã có Công điện khẩn số 23 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thạch Thành. Nội dung công điện cụ thể như sau: