Thông báo về việc kiểm tra thông tin của thí sinh tham dự xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Thành năm 2023

Ngày 16/10/2023, Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Thành có thông báo số 09/TB-HĐTD về việc kiểm tra thông tin của thí sinh tham dự xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Thành năm 2023. Cụ thể như sau: