Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Sơ đồ tổ chức

100%

Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành

Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0237 3877002 - Fax: 0237 3877065. 

Email: thachthanh@thanhhoa.gov.vn

Sơ đồ tổ chức:

Lãnh đạo:

- Ông: Phạm Đình Minh - Chủ tịch UBND huyện;

Địa chỉ Email: minhpd.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

- Ông: Lê Đình Thảnh - Phó Chủ tịch UBND huyện;

Địa chỉ Email: thanhld.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

- Ông: Vũ Ngọc Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện;

Địa chỉ Email: duongvn.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

- Ông: Nguyễn Đình Tam - Phó Chủ tịch UBND huyện;

Địa chỉ Email: tamnd.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

Các phòng, ban chuyên môn:

1. Văn phòng HĐND&UBND

- Ông: Nguyễn Quốc Đại - Chánh Văn phòng HĐND&UBND;

Địa chỉ Email: dainq.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

- Ông: Nguyễn Thanh Hào - Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND;

Địa chỉ Email: haont.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

- Ông: Trương Xuân Việt - Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND;

Địa chỉ Email: viettx.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Ông: Lê Công Thành - Trưởng Phòng;

Địa chỉ Email: thanhlc.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

- Ông: Nguyễn Sỹ Minh - Phó Trưởng Phòng;

Địa chỉ Email: minhns.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

3. Phòng Nội vụ

- Ông: Vũ Đức Vĩnh - Trưởng Phòng;

Địa chỉ Email: vinhvd.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

- Ông: Trương Quốc Khánh - Phó Trưởng Phòng;

Địa chỉ Email: khanhtq.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng

- Ông: Lê Quang Điệp - Trưởng Phòng;

Địa chỉ Email: dieplq.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

- Ông: Nguyễn Tiến Phước - Phó Trưởng Phòng;

Địa chỉ Email: phuocnt.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

5. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

- Ông: Bùi Văn Điệp - Trưởng Phòng;

Địa chỉ Email: diepbv.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

- Ông: Nguyễn Quốc Huy - Phó Trưởng Phòng;

Địa chỉ Email: huynq.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

6. Phòng Nông nghiệp & PTNT

- Bà: Đỗ Thị Phiến - Trưởng Phòng;

Địa chỉ Email: phiendt.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

- Ông: Bùi Thanh Hi - Phó Trưởng Phòng;

Địa chỉ Email: huynq.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

7. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Bà: Lê Thị Hương - Trưởng Phòng;

Địa chỉ Email: huonglt.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

- Ông: Đinh Thế Thắng - Phó Trưởng Phòng;

Địa chỉ Email: thangdt.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

8. Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Ông: Trần Bá Sơn- Trưởng Phòng;

Địa chỉ Email: sontb.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

- Ông: Nguyễn Văn Tư - Phó Trưởng Phòng;

Địa chỉ Email: tunv.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

9. Phòng Tư pháp

- Ông: Nguyễn Văn Hưởng - Phó Trưởng Phòng;

Địa chỉ Email: huongnv.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

10. Phòng Dân tộc

- Ông: Bùi Minh Dũng - Trưởng Phòng;

Địa chỉ Email: dungbm.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

- Ông: Lê Kỳ Huân - Phó Trưởng Phòng;

Địa chỉ Email:huanlk.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

11. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Ông: Nguyễn Văn Dĩnh - Trưởng Phòng;

Địa chỉ Email: dinhnv.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

- Ông: Phạm Văn Hưng - Phó Trưởng Phòng;

Địa chỉ Email: hungpv.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy - Phó Trưởng Phòng;

Địa chỉ Email: thuyntt.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

12. Phòng Y tế

- Ông: Khổng Tiến Dũng - Phụ trách phòng;

Địa chỉ Email: dungkt.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

13. Thanh tra huyện

- Ông: Phạm Mạnh Hùng - Chánh thanh tra;

Địa chỉ Email: hungpm.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

 

°