Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Sơ đồ tổ chức

100%

Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành

Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0237 3877002 - Fax: 0237 3877065. 

Email: thachthanh@thanhhoa.gov.vn

Sơ đồ tổ chức:

Lãnh đạo:

- Ông: Phạm Đình Minh - Chủ tịch UBND huyện;

- Ông: Lê Đình Thảnh - Phó Chủ tịch UBND huyện;

- Ông: Vũ Ngọc Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện;

- Ông: Nguyễn Đình Tam - Phó Chủ tịch UBND huyện;

Các phòng, ban chuyên môn:

1. Văn phòng HĐND&UBND

- Ông: Nguyễn Quốc Đại - Chánh Văn phòng HĐND&UBND;

- Ông: Nguyễn Thanh Hào - Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND;

- Ông: Trương Xuân Việt - Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND;

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Ông: Lê Công Thành - Trưởng Phòng;

- Ông: Nguyễn Sỹ Minh - Phó Trưởng Phòng;

3. Phòng Nội vụ

- Ông: Vũ Đức Vĩnh - Trưởng Phòng;

- Ông: Trương Quốc Khánh - Phó Trưởng Phòng;

4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng

- Ông: Lê Quang Điệp - Trưởng Phòng;

- Ông: Nguyễn Tiến Phước - Phó Trưởng Phòng;

5. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

 

°