Sơ đồ tổ chức

100%

Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành

Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0237 3877002 - Fax: 0237 3877065. 

Email: thachthanh@thanhhoa.gov.vn

Người cung cấp thông tin, phát ngôn báo chí:

Ông: Đinh Văn Hưng - Chủ tịch UBND huyện;

Địa chỉ Email: hungdv.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

Sơ đồ tổ chức:

Lãnh đạo:

- Ông: Đinh Văn Hưng - Chủ tịch UBND huyện;

Địa chỉ Email:hungdv.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

Số điện thoại:  0915.597.630

- Ông: Nguyễn Đình Tam - Phó Chủ tịch UBND huyện;

Địa chỉ Email: tamnd.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

Số điện thoại: 0912.972.431

- Ông: Trần Bá Sơn- Phó Chủ tịch UBND huyện;

Địa chỉ Email: sontb.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

Số điện thoại: 0983.601.318

- Ông: Nguyễn Văn Mạnh- Phó Chủ tịch UBND huyện;

Địa chỉ Email: manhnv.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

Số điện thoại: 0912.353.282

Các phòng, ban chuyên môn:

1. Văn phòng HĐND&UBND

- Ông: Nguyễn Thanh Hào - Chánh Văn phòng HĐND&UBND;

Địa chỉ Email: haont.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

Số điện thoại: 0904.542.567

- Ông: Trương Xuân Việt - Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND;

Địa chỉ Email: viettx.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

Số điện thoại: 0915.983.008

- Ông: Khổng Tiến Dũng - Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND;

Địa chỉ Email: dungkt.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

Số điện thoại: 0979.476.817

- Ông: Trịnh Văn Thông - Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND;

Địa chỉ Email: thongtv.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

Số điện thoại: 0979.827.139

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Ông: Lê Công Thành - Trưởng Phòng;

Địa chỉ Email: thanhlc.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

Số điện thoại: 0944.269.886

- Ông: Nguyễn Sỹ Minh - Phó Trưởng Phòng;

Địa chỉ Email: minhns.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

Số điện thoại: 0904.858.136

- Ông: Mai Anh Tuấn -  Phó Trưởng Phòng;

Địa chỉ Email: tuanma.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

Số điện thoại: 0919.992.501

3. Phòng Nội vụ

- Ông: Bùi Văn Điệp - Trưởng Phòng;

Địa chỉ Email: diepbv.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

Số điện thoại: 0987.476.548

- Ông: Trương Quốc Khánh - Phó Trưởng Phòng;

Địa chỉ Email: khanhtq.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

Số điện thoại: 0987.312.818

- Ông: Vũ Trọng Khương - Phó Trưởng phòng

Địa chỉ Email: khuongvt.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

Số điện thoại: 0949.024.949

4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng

- Ông: Nguyễn Tiến Phước - Phó Trưởng Phòng;

Địa chỉ Email: phuocnt.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

Số điện thoại: 0916.583.986

- Ông: Lương Công Dương - Phó Trưởng Phòng;

Địa chỉ Email: duonglc.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

Số điện thoại: 0985.209.816

5. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

- Ông: Nguyễn Quốc Huy - Phó Trưởng Phòng;

Địa chỉ Email: huynq.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

Số điện thoại: 0983.877.719

- Bà: Trần Thị Dần - Phó Trưởng Phòng;

Địa chỉ Email: dantt.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

Số điện thoại: 0982.877.365

6. Phòng Nông nghiệp & PTNT

- Ông: Hà Đức Tâm - Trưởng phòng

Địa chỉ Email: tamhd.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

Số điện thoại:0979.888.965

- Ông: Bùi Thanh Hiếu - Phó Trưởng Phòng;

Địa chỉ Email: hieubt.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

Số điện thoại: 0918.065.443

- Ông: Hoàng Minh Sơn - Phó Trưởng Phòng;

Địa chỉ Email: sonhm.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

Số điện thoại: 0973.566.136

7. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Bà: Lê Thị Hương - Trưởng Phòng;

Địa chỉ Email: huonglt.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

Số điện thoại: 0977.908.809

- Ông: Đinh Thế Thắng - Phó Trưởng Phòng;

Địa chỉ Email: thangdt.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

Số điện thoại: 0972.828.001

- Ông: Bùi Văn Trình - Phó Trưởng Phòng;

Địa chỉ Email: thangdt.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

Số điện thoại: 0916.819.066

8. Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Ông: Nguyễn Văn Tư - Trưởng Phòng;

Địa chỉ Email: tunv.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

Số điện thoại:  0982.876.618

- Ông: Hồ Hữu Phú - Phó Trưởng phòng

Địa chỉ Email: phuhh.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

Số điện thoại: 0368.069.528

9. Phòng Tư pháp

- Ông: Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng Phòng;

Địa chỉ Email: huongnv.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

Số điện thoại: 0911.518.668

- Bà: Nguyễn Thị Thúy - Phó Trưởng Phòng;

Địa chỉ Email: thuynt.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

Số điện thoại: 0382.367.113

10. Phòng Dân tộc

- Bà: Đỗ Thị Phiến - Trưởng Phòng;

Địa chỉ Email: phiendt.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

Số điện thoại: 0904.339.689

- Ông: Lương Hiếu - Phó Trưởng Phòng;

Địa chỉ Email: hieulh.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

Số điện thoại: 0918.197.345

11. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Ông: Vũ Đức Vĩnh - Trưởng Phòng;

Địa chỉ Email: vinhvd.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

Số điện thoại: 0916.972.036

- Ông: Phạm Văn Hưng - Phó Trưởng Phòng;

Địa chỉ Email: hungpv.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

Số điện thoại: 0333.059.666

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy - Phó Trưởng Phòng;

Địa chỉ Email: thuyntt.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

Số điện thoại: 0834.686.836

- Bà: Bùi Thị Hiền- Phó Trưởng Phòng;

Địa chỉ Email: hienbt.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

Số điện thoại: 0915.930.666

12. Thanh tra huyện

- Bà: Lê Thị Hoa - Chánh thanh tra;

Địa chỉ Email: hoalt.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

Số điện thoại: 0948.131.316

- Ông: Nguyễn Văn Toàn - Phó Chánh thanh tra

Địa chỉ Email: toannv.thachthanh@thanhhoa.gov.vn

Số điện thoại: 0969919697

 

°