• Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật n ăm 2023

    Ngày 06/02/2024, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành đã ký Quyết định số 407/QĐ-UBND công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. Theo đó, công nhận 25/25 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thạch Thành đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Cụ thể như sau:

  • Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

    Ngày 03/02/2023, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành đã ban hành Quyết định số 96/QĐ-UBND về việc công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. Theo đó, Công nhận 23 xã, thị trấn/25 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Nội dung cụ thể như sau:

  • Quy định mới về đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

    Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, việc đánh giá về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật sẽ được thực hiện theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của thủ tưởng Chính phủ và Quyết định này sẽ thay thế Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

°