• Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

    Ngày 03/02/2023, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành đã ban hành Quyết định số 96/QĐ-UBND về việc công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. Theo đó, Công nhận 23 xã, thị trấn/25 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Nội dung cụ thể như sau:

  • Quy định mới về đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

    Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, việc đánh giá về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật sẽ được thực hiện theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của thủ tưởng Chính phủ và Quyết định này sẽ thay thế Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

  • 10 lưu ý với cán bộ, công chức, viên chức khi sử dụng mạng xã hội

    Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội kèm theo Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17-6-2021. Trong đó, tại Điều 4 và Điều 5 quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức khi sử dụng mạng xã hội. Dưới đây là 10 lưu ý dành cho cán bộ, công chức, viên chức khi sử dụng mạng xã hội.

°