Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2021

Đăng ngày 13 - 01 - 2021
100%

Sáng 13/1/2021, UBND huyện Thạch Thành đã tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch hành động của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, Quốc phòng- an ninh năm 2021 .

Đồng chí Phạm Đình Minh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí Phí chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị

Dự và chỉ đạo có đồng chí Bùi Thị Mười, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Đình Minh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí Phí chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị; các đồng chí trong BTV Huyện ủy; Thường trực HĐND – UBND – UB MTTQ; Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; lãnh đạo các xã, thị trấn.

Đồng chí Trần Bá Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện trình bày dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch hành động của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, Quốc phòng- an ninh năm 2021

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Trần Bá Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện trình bày dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch hành động của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, Quốc phòng- an ninh năm 2021. Trong đó nhấn mạnh: Các cấp ủy đảng, chính quyền trong huyện tập trung tổng kết tình hình thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá, các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2016 – 2020; Xây dựng kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 – 2025. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm, đột phá thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025 từ đó tạo tiền đề, động lực cho phát triển sản xuất kinh doanh, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế; Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống đại dịch COVID 19 đảm bảo vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội. Kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; tiếp tục cải thiện manh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả cho đầu tư phát triển; tăng cường công tác quản lý thu chi ngân sách nhà nước; nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa xã hội; triển khai thực hiện mục tiêu giảm nghèo, triển khai các giải pháp về an toàn thực thẩm và bảo vệ môi trường; Đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục tổ chức bộ máy nâng cao hiệu lực, hiệu quả quả lý nhà nước trên các lĩnh vực...

Hội nghị cũng đã thông qua chỉ thị số 04 của CT UBND huyện về việc tăng cường kỷ luật kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Thạch Thành; Chỉ thị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị

Thảo luận tại hội nghị các đại biểu cơ bản thống nhất với dự thảo kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch hành động của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, Quốc phòng- an ninh năm 2021. Đồng thời nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Đề xuất một số nội dung cho phù hợp, sát với tình hình thực tế địa phương, đơn vị để thực hiện có hiệu quả trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021.

Đồng chí Bùi Thị Mười, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu ý kiến tại hội nghị đồng chí Bùi Thị Mười, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, địa phương trong huyện cần tập trung lãnh chỉ đạo, cụ thể hóa các nội dung của kế hoạch hành động nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp năm 2021 để đạt được kết quả cao nhất.

Xác định năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm mở đầu một thập kỷ mới và một thời kỳ phát triển mới của quê hương, đất nước; năm diễn ra Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XV, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi kế hoach hành động của UBND tỉnh; Nghị quyết của huyện ủy, của HĐND huyện, đồng chí Bí Thư huyện ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể cần tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện thể chế để đưa nhanh Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện khóa XXV vào cuộc sống. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp một cách toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những việc lớn, việc khó, việc bức xúc, nổi cộm ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường đầu tư kinh doanh, đến mục tiêu tăng trưởng, đến tăng thu ngân sách, đến đời sống Nhân dân.

UBND các xã thị trấn đặc biệt là người đứng đầu cần chú trọng hơn nữa đến thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; đổi mới nội dung, phương pháp và lề lối làm việc của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu.Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh; chú trọng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ và đạo đức công vụ; nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong các cơ quan Nhà nước.

Đồng chí  Bí thư huyện ủy cũng đề nghị đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện cần phải có quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn để hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng bộ và Nhân dân giao phó, đáp ứng được sự kỳ vọng của Nhân dân.

Đồng chí Phạm Đình Minh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết thúc hội nghị

Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Phạm Đình Minh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trân trọng tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện uỷ Bùi Thị Mười và giao Văn phòng HĐND- UBND huyện và các phòng, ngành cấp huyện hoàn thiện chương trình, kế hoạch thực hiện triển khai Kế hoạch hành động của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, Quốc phòng- an ninh năm 2021 . Đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu sau hội nghị này các phòng, ngành, địa phương, đơn vị cần kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, quyết tâm vượt khó khăn, thách thức, nghiêm túc thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đột phá để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra ngay từ những tháng đầu, quý đầu năm 2021./.

T/h: Bùi Hương – Lưu Bằng

<

Tin mới nhất

Hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn...(28/05/2021 4:50 CH)

UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2021(05/05/2021 9:29 CH)

Huyện uỷ Thạch Thành tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2...(07/04/2021 11:04 CH)

Hội nghị bàn giao hồ sơ những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026(15/03/2021 3:37 CH)

Thạch Thành: Tưng bừng ngày hội Tòng quân(27/02/2021 8:02 SA)

UBND huyện Thạch Thành tổ chức hội nghị giao ban về một số nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau...(21/01/2021 10:25 CH)

Ban chỉ đạo 35 huyện Thạch Thành tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động dư luận xã hội năm 2020, bàn...(14/01/2021 7:43 SA)

Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện về...(13/01/2021 9:43 CH)

Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng an ninh, xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm...(29/12/2020 2:03 CH)

Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Thạch Thành khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021(25/12/2020 2:31 CH)

Huyện Thạch Thành tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự, Công an nhân dân năm 2021(30/11/2020 4:29 CH)

Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025(12/11/2020 8:44 SA)

°