Thông báo công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Đăng ngày 21 - 03 - 2024
100%

Ngày 15/3/2024, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 1016/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Thạch Thành. Ngày 20/3/2024, UBND huyện Thạch Thành đã ban hành Thông báo số 69/TB-UBND về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Cụ thể như sau:

Về Hồ sơ công khai bao gồm: 

1. Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 15/3/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024, huyện Thạch Thành.

2. Thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Thạch Thành,

3. Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2024.

4. Bản đồ khu vực cần chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2024.

Để xem toàn bộ hồ sơ và thông báo tải tại đây./.                                               

<

Tin mới nhất

Thông báo công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa(21/03/2024 2:14 CH)

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất ở tại khu dân cư thôn 2,...(13/03/2024 9:29 SA)

Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Thạch Thành(20/12/2023 11:13 SA)

Thông báo công khai kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2022 huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa(09/11/2023 11:52 CH)

Thông báo công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất...(03/08/2023 11:25 CH)

Thông báo Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất ở tại khu dân cư thôn Đại Dương,...(25/07/2023 11:29 SA)

Thông báo Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất ở tại thôn 4, xã Thành Tiến,...(25/07/2023 11:26 SA)

Thông báo Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất ở tại thôn Ngọc Trạo, thôn Ngọc...(25/07/2023 11:00 SA)

Thông báo Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất ở tại thôn Đồng Đa, xã Thành...(25/07/2023 10:22 SA)

Thông báo về việc công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thạch Thành(16/11/2022 6:43 CH)

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045(20/05/2022 9:13 SA)

Thông báo công bố, công khai quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất...(14/09/2021 9:45 SA)

°